Magazín

S VÝBĚREM VÁM RÁDI PORADÍME

+420 383 369 131 nebo obchod@g21-vitality.cz

 • Kategorie
 • Výrobci

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností PENTA CZ s.r.o..

Podmínky blíže vymezují a upřesoují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost PENTA CZ s.r.o., se sídlem Katovice, Kosmetická 450, PSE 387 11, IE: 25193546, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 8816 u rejstříkového soudu v Českých Budijovicích a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost PENTA CZ s.r.o., se sídlem Katovice, Kosmetická 450, PSE 387 11, IE: 25193546, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 8816 u rejstříkového soudu v Českých Budijovicích. PENTA CZ s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelu dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základi zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, všetni reklamašního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupující spotřebitel muže uplatnit právo z vadného plnění 24 misícu od koupi zboží.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladu od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladu kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným zpusobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

V e-shopu je možno objednávat pouze s dodáním v rámci České republiky. Pokud kupující zvolí adresu mimo ČR, bude s kupujícím individuálně domluvena případná změna dopravy, ceny dopravného a doběrečného.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující zvolí dodání mimo Českosu republiku.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytčeného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, muže kupující požadovat přimiřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti misíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle spolčenosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapujčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout penižitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, muže prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svuj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zbož, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemuže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhuty 14 dnu od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vuli prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programu, porušil-li kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisu,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem "Na dotaz" v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazni změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy také v případi, že si kupující nevyzvedne objednávku do 10 dní od doručení na smluvené výdejní místo. K odstoupení smlouvy ze strany prodávajícího muže také dojít v případě, že kupující neuhradí objednávku do 10 dní od zaslání podkladu pro platbu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

V souladu s nařízením Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) jsme doplnili informace o ochrani osobních údaju:

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údaju

1.Zpracováváme osobní údaje nutné pro vyřízení, správu a evidenci objednávek. Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, adresa, telefonní eíslo a e-mail.

2. Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu el. 22 GDPR.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNíCH ÚDAJU

1. Uchováváme osobní údaje pouze dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, maximálni však po dobu 15 let od udilení vašeho souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údaju vaše osobní údaje vymažeme, pokud si nebudete přát jejich zachování v naší zabezpeeené databázi.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJU

Vaše osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám s výjimkou spolupracujících partneru na základi podepsané partnerské smlouvy. Konkrétni se jedná o přepravní spoleenosti pro zabezpeeení dorueení objednaného zboží.

Osobní údaje nepředáváme do třetí zemi (do zemi mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA KUPUJÍCÍHO/SPOTŘEBITELE NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJU

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajum dle el. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údaju dle el. 16 GDPR, popřípadi omezení zpracování dle el. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údaju dle el. 17 GDPR, není-li zákonem stanoveno jinak
 • právo vznést námitku proti zpracování dle el. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údaju dle el. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemni na adresu Penta CZ, Kosmetická 450, 387 11 Katovice nebo elektronicky na e-mail správce gdpr@penta.cz, pokud není zákonem stanoveno jinak

2. Dále máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údaju ER – úřad pro ochranu osobních údaju, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail posta@uoou.cz

v případi, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údaju.

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJU

1. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá potřebná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údaju.

2. Dlouhodobě máme rovněž přísná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údaju v listinné podobě

3. Prohlašujeme, že k osobním údajum mají přístup pouze námi pověřené osoby.

Informace o zákaznících jsou dále uchovávány i v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údaju e. 101/2000 Sb. ve znění pozdijších dodatku a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údaju v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajum, právo na jejich opravu včetni dalších zákonných práv k těmto údajum. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníku jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníku dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníku předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, muže spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporu, kterým je

Česká obchodní inspekce
ústřední inspektorát – oddělení ADR
štipánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Finanční arbitr
Legerova 1581/69
110 00 Praha 1 – Nové město
Tel: 257 042 094
Email: arbitr@finarbitr.cz
Web: www.finarbitr.cz

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Konkrétní výše příplatku a místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu:

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Dodavatel si vyhrazuje právo ověřit a zapsat totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží prostřednictvím občanského průkazu, nebo cestovního pasu, a to při osobním odběru zboží na výdejních místech v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem prostřednictvím bankovního převodu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2017